Technischen Angaben zum original 2 Saling Nautor-Rigg und zu den Segel

SAIL PLAN
Normal-Rigg
2-Saling Nautor-Rigg
I:   62.5 ft,      19.05 m
J:   20.0 ft        6.10 m
P:  56.5 ft       17.22 m
E:  15.5 ft         4.72 m
 
Gewicht: 9,55 kg/m
Mastfall 12'' inch
      
Wanten V4A Material  Stärke   Bruchlast
D 3   Draht,   1 x 19   10mm    17.600 lbs
D 2   Draht,   1 x 19   10mm    17.600 lbs
D 1   Draht,   1 x 19   10mm    41.000 lbs
V 2   Draht,   1 x 19   10mm    17.600 lbs
V 1   Draht,   1 x 19   14mm    37.000 lbs
Vorstag Draht, 1 x 19 10mm (12)  17.500 lbs
Achterstag Draht, 1 x 19  10mm (12)  17.500 lbs
Kutterstag  Draht, 1 x 19    7 mm  10.000 lbs
Backstagen  Draht, 1 x 19  7 mm  10.000 lbs
 
AUSRÜSTUNG SEGEL:
Großsegel,
Genua I,  85m², rollbar
Sturmfock,
Spinnaker
 
 

1971 ORIGINAL S&S SEGEL-LISTE SWAN 48

    WIND WEIGHT
     
   

SPEED

on/yard

FOOT LUFF AREA
   

kn

 28½inch

   

  MAIN SAIL   7.7 17.0  54.0 459
  STORM TRYSAIL 50–60 9.0 13.8 20.4 139
 

STORM FORESTAY-SAIL

45–55 9.0 8.8 24.4   79
  FORESTAY-SAIL 28–50 9.0 13.3 39.0 225
19.2' JIBTOP-SAIL 28–40 9.0 15.2 39.9 212
22.5' GENOA 28–36 8.0 22.5 43.8 450
26.9' GENOA 22–28 7.0 26.9 51.8 699
31.9' HEAVY GENOA 15–22 7.0 31.9 59.5 892
31.9' REGULAR GENOA 8–15 5.9 31.9 60.8 913
31.9' LIGHT GENOA  3 – 8 5.0 31.9 60.8 913
32.7 DRIFTER 0 – 3 0.75 32.7 60.8 913
34.0' REACHER   4.1  34.0 60.8 913
 

TALL STAYSAIL 

2.2 12.5 48.8 220
  SPINNAKER STAYSAIL
 1.5M 24.4 34.4 395
  SPINNAKER  1.5M IOR RULE MAX
  LIGHT SPINNAKER  0.75M IOR RULE MAX
  FLOATER SPINNAKER  0.50M   IOR RULE MAX
  STORM SPINNAKER  2.2